Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fordon

Denna information har tagits fram av vår medlem Gerard Boeke. Vi ”Svenskar i Spanien” tackar så mycket för denna information och att vi får använda den här på sidan.

Får man ha en svenskregistrerad bil i Spanien?

Om din vistelse i Spanien är kortare än 182 dagar per kalenderår (6 månader) blir du inte resident i Spanien och då har du rätt att köra en svenskregistrerad bil i Spanien.

För bilen gäller att den får användas i Spanien högst 182 dagar per kalenderår, men bilen får finnas i Spanien längre tid om den tas ur trafik rent fysiskt (garage eller privat parkering) och helst även ställs av hos Transportstyrelsen.

Det finns många rykten och missförstånd gällande utlandsregistrerad bil i Spanien och därför följer här en mer utförlig beskrivning med källhänvisningar.

EU-bestämmelser

Enligt EU-bestämmelser gäller att ”om du behåller din bostad i ditt hemland men vistas i ett annat EU-land i högst sex månader, behöver du inte registrera din bil där eller skatta för den. Den kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland.”

Vidare gäller att om ”bilen inte är registrerad där, är det olagligt att låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet. Den personen får bara köra din bil om du är med i bilen.”

”Om du vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där.”

Källa: http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/taxes/index_sv.htm

Dessa bestämmelser måste alla EU-länder följa.

Spanska bestämmelser

Även Spanien tillämpar detta i sin lagstiftning. Följande gäller alltså i Spanien:

I Spanien finns en lag nr 38/1992 om särskilda skatter. Den lagen stipulerar att nya eller begagnade fordon måste vara registrerade och skattade i Spanien när de används i Spanien av invånarna i Spanien.

Det finns ett särskilt tillägg till den lagen, ett sk BOE (Boletín Oficial del Estado) som heter ”BOE núm.312 Martes 29 diciembre 1992”.

Där står på sidan 44327: 
”Disposición adicional primera. Deberán matricularse en España los medios de transporte, nuevos o usados, a que se refiere la presente ley, cuando se adquieran por personas, entidades o titulares de establecimientos con domicilio o residencia fiscal en dicho territorio para circular o ser utilizados en el mismo.”

På svenska: 
Första tilläggsbestämmelsen. Fordon (nya eller begagnade) måste registreras i Spanien enligt denna lag om de förvärvats för och ägs av personer med bosättningsort eller skatterättslig hemvist i territoriet och för att använda i detta.

Det betyder att personer som är bosatta i Sverige (inte residenta i Spanien) och som äger en svenskregistrerad bil inte kan tvingas att registrera bilen i Spanien. Lagen säger ingenting om hur länge bilen får vara i Spanien. Avgörande är att bilen ägs och används endast av person(er) bosatta i annat land än Spanien. Dokumentet finns på internet: https://www.boe.es/boe/dias/1992/12/29/pdfs/A44305-44331.pdf

Det kan vara lämpligt att skriva ut dokumentet och medföra det i bilen ifall man blir stoppad av en okunnig polis som påstår att bilen måste registreras i Spanien.

Angloinfo.com är en pålitlig engelskspråkig informationskälla som ger stöd för detta. Där står:

”EU citizens who are not Spanish residents may drive their foreign-registered vehicles (cars, motorbikes and caravans) in Spain for up to 180 days (six months) in a calendar year as long as it is road-worthy in the country in which it is registered. In this case, only the owner of the vehicle may drive it. Students from another EU country studying in Spain are permitted to temporarily import a car for the duration of their studies, but proof of enrolment in an academic institution will be requested. A foreign-registered vehicle may remain in Spain for more than 180 days in a calendar year as long as it is not driven.

Even though EU citizens are no longer required to obtain a residence card, after 182 days the vehicle must be registered in Spain or garaged.

Note: the six month period need not be consecutive and is counted over the course of a calendar year only. This period is based on the owner’s and not the car’s presence in Spain.” http://spain.angloinfo.com/transport/vehicle-ownership/importing-a-vehicle/ 

Besiktning, skatt och försäkring

Beträffande besiktning så gäller förbud mot att köra bilen i Sverige om besiktning i Sverige uteblivit. För att säkerställa att bilen är i godkänt skick bör man göra en frivillig besiktning i Spanien.

Bilskatt ska betalas i Sverige för alla svenskregistrerade bilar oavsett var bilen befinner sig fysiskt.

Försäkring betalas som vanligt i Sverige. Trafikförsäkring är obligatoriskt, och trafikförsäkringen gäller alltid oavsett om bilen besiktigats. Detta regleras i Trafikskadelagen. Vissa svenska försäkringsbolag accepterar inte halv- eller helförsäkring för obesiktigad bil. Därför är det bäst att kolla med aktuellt försäkringsbolag om man vill ha mer än trafikförsäkring.

När bilen inte används är det lämpligt att ställa av den på Transportstyrelsens hemsida. Då spar man kostnader för skatt och försäkring. Dessutom kan man då vid behov styrka när bilen varit ur trafik.

Tillägg om EU-direktiv gällande besiktning

Inom EU finns en strävan att uppnå gemensamma regler gällande besiktning av fordon. Detta uppnås genom EU-direktiv som varje medlemsstat är skyldig att införa i sin egen nationella lagstiftning. Tidigare gällande EU-direktiv avseende fordonsbesiktning är 2009/40/EG av den 6 maj 2009. Detta direktiv har bildat grund för motsvarande svensk lag, nämligen:

Fordonsförordning (2009:211). Detta är en nationell lag som enbart gäller inom Sveriges gränser. Motsvarande lagar finns i övriga EU-länder. Några i detta sammanhang relevanta delar av Fordonsförordningen är 2 Kap 14 §som föreskriver att ägaren är skyldig att underhålla och sköta sitt fordon så att det ”är i föreskrivet skick”. Vidare står i 6 Kap 15 §: ”Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning inom den tid som anges i 3-11 §§, inträder körförbud för det från och med kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en sådan besiktning”. I 6 Kap 21 §står bl.a. att ”Ett körförbud enligt 15 eller 16 § gäller till dess en kontrollbesiktning har genomförts” och att ”Trots att körförbud gäller får ett fordon användas för färd kortaste lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning”. Eftersom detta är en nationell lag, gäller körförbudet endast i Sverige. Den svenska lagstiftningen innebär således ingen skyldighet att besiktiga fordon, utan endast ett förbud att bruka ett obesiktigat fordon i Sverige. Många andra EU-länder har strängare lagar som innebär att bilägaren är skyldig att ombesörja att ett registrerat fordon besiktigas oavsett om fordonet används i landet.

Direktiv 2009/40/EG har ersatts av Direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014. Medlemsstaterna i EU ska anta nya lagar i enlighet med det nya direktivet senast den 20 maj 2017. 

I direktivet står att Rådet och parlamentet har antagit denna förordning av ett antal skäl, däribland (punkt 16) ”Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna.” Med andra ord bör Sverige i kommande lagstiftning göra det möjligt att låta besiktningsorgan i Spanien utföra i Sverige godkänd besiktning.

Denna text är utformad av Gerard Boeke efter noggranna studier i ämnet. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Däremot kan man vända sig till Solvit, en tjänst som tillhandahålls av regeringarna i alla EU-länder. Solvit kan hjälpa den som drabbats av att hans/hennes rättigheter som EU-medborgareeller företag överträds av myndigheterna i ett annat EU-land.

Denna text finns även här att läsa: http://www.boeke.se/svenskbil-i-spanien/

 Spanskt Körkort och utländsk bil.

Om man är bosatt i Spanien och har en spansk licens, kan man då köra en utländsk registrerad bil?

Icke residenta (icke fast boende):

Självklart kan man köra den, det spelar ingen roll vilket ursprungsland. Du kan ta med ditt fordon att spendera din semester i Spanien och använda den i 181 dagar. Om en inhemsk (resident) ber att få köra fordonet, kan han köra utan några juridiska problem så länge han har ett giltigt körkort. Fordonets ägare måste veta att vissa försäkringsföretag inte täcker olyckor när föraren inte är ägaren, är under 26 år eller har en licens från ett annat land.

Resident (fast boende)

När du är juridiskt (Resident) bosatt i spanien, och du äger ett utländskt fordon, måste du registrera det i Spanien. Så länge du bor här permanent, måste du betala skatter här, vägskatt ingår.
Alltså, du kan köra någon utländsk bil i Spanien, men kom ihåg att när du väl är bosatt här kan din bil beslagtas om du inte registrerar den i Spanien. Om din granne kommer att spendera sin semester med sitt fordon som är registrerat i annat land, kan du använda bilen utan några juridiska problem. (bara försäkringsskydd finns). Det är mycket lämpligt att ägaren ger dig tillåtelse och att göra en kopia av hans id, och skriver under id kopian att ägaren ger dig tillstånd att du kan använda hans fordon. Ha med detta under färd.
(detta tillstånd är inte obligatoriskt, men det är lämpligt. Anta att du blir stoppad i en polis- kontroll och du måste visa varför du kör en utländsk bil som inte är ditt. 

Du kommer att spara tid och problem med detta tillstånd.

När det gäller att ta med sig ett fordon till Sverige som ”Flyttsak” skriver Transportstyrelsen följande:

Flyttsaksfordon

Ska du flytta till Sverige och ta med dig ditt fordon? Då kan du i vissa fall få ditt fordon klassat som flyttsak.

Observera! Om fordonet förs in från ett annat EU-land eller EES-land (helfordonsgodkänt fordon), behövs oftast inte tillvalet flyttsak för att fordonet ska kunna godkännas vid den tekniska kontrollen. Detta gäller under förutsättning att ursprungslandet var EU-medlem eller EES-medlem när fordonet var nytt. Tillvalet flyttsak behövs inte heller för ett fordon av 1968 års modell eller äldre. Kontrollera med ett besiktningsorgan vad som gäller för just ditt fordon innan du ansöker.

Ett fordon som är klassat som flyttsak får vissa lättnader mot vad som är vanligt vid registreringsbesiktningen. Det gäller bland annat krocktest. Fordonet behöver inte heller uppfylla de skärpta kraven på avgasrening som ställs i Sverige från och med årsmodell 1989. Men vissa miljökrav som gäller vid årlig kontrollbesiktning av äldre bilar ska ändå uppfyllas. Besiktningsorganen kan ge dig ytterligare upplysningar.

Ett fordon får tas in som flyttsak om du

  • varit bosatt utomlands i minst ett år
  • varit ägare av fordonet i minst ett år
  • använt fordonet utomlands i minst ett år.

Observera att det inte får ha förflutit mer än ett år sedan importen av fordonet till Sverige för att du ska kunna ansöka om flyttsak.

Tänk på att ta med dig beslutet om flyttsak från Transportstyrelsen till registreringsbesiktningen.

Fordon som förs in som flyttsak behöver bara uppfylla de miljökrav som gäller vid kontrollbesiktning av äldre fordon.

När du ansöker om flyttsak som importorsak vid ursprungskontrollen beslutar Transportstyrelsen bara om du uppfyller kraven eller inte. Det är sedan upp till ett besiktningsorgan att vid registreringsbesiktningen avgöra om undantaget behöver tillämpas för att fordonet ska kunna registreras i Sverige. Det betyder att flyttsak i slutändan kanske inte används, trots att vi på Transportstyrelsen beviljat det. Det beror på att fordon inte ska registreras med undantag de inte behöver.

Även Tullverket har ett undantag som heter flyttsak. Trots att namnet är detsamma handlar det om olika saker. Tullverkets flyttsak har att göra med de avgifter du ska betala vid intullningen. Transportstyrelsens flyttsak däremot ger lättnader när det gäller de tekniska krav som ställs vid registreringsbesiktningen. Eftersom de båda undantagen gäller helt skilda saker är även kraven för att få tillämpa dem olika.

Blankett som ska fyllas i vid ansökan om ”Flyttsak”

 201-117.pdf